[monolith_files_for_main_category category=44]

  Value
  With
  a
  catalyst

  Monolith hanteert een ‘value with a catalyst’-benadering en investeert vooral in ondergewaardeerde ondernemingen waarbij vooraf duidelijk aanwijsbare katalysatoren zijn te definiëren die de verwachting rechtvaardigen dat de onderwaardering van die ondernemingen binnen een overzienbare termijn zal kunnen verdwijnen. Onze strategie is gebaseerd op de overtuiging dat aandelenmarkten bij tijd en wijle inefficiënt zijn ten aanzien van de ‘pricing’ van individuele aandelen en dat bovengemiddelde rendementen kunnen worden behaald door imperfecte informatie en analyse in de aandelenmarkt te exploiteren. Grote nadruk wordt gelegd op de selectie van individuele aandelen. Monolith zal trachten te compenseren voor marktimperfecties, primair door gedegen eigen research en analyse

  Dit omvat direct contact met senior management van ondernemingen, hun concurrenten en andere betrokkenen in hun relevante omgeving. Tevens worden de investeringsbeslissingen gebaseerd op eigen waarderingsmodellen, welke de correcte ‘fair value’ van ondernemingen trachten te bepalen met een nadruk op absolute – in tegenstelling tot relatieve – waarderingsmaatstaven. In de afweging wanneer en in welk geval wij onze inschattingen omzetten in investeringsbeslissingen zullen wij beschouwen of er katalysatoren zijn aan te wijzen die de onjuiste waardering van een aandeel op de beurs op een afzienbare termijn zullen corrigeren

  Actieve investeerders beperken hun risico door ondernemingen gedetailleerd te onderzoeken, waar passieve investeerders hun risico ‘beperken’ door een zeer gespreide portefeuille aan te houden. Volgens Monolith zullen intensief (boeken-)onderzoek en een geconcentreerde portefeuille gecombineerd met een actieve aanpak bovengemiddelde resultaten opleveren. Door het gefocusseerde karakter van de portefeuille hebben wij in het verleden, naast goede investeringsresultaten, ook een zeer lage samenhang met de verschillende referentie-indices weten te bereiken. Dit is voor (potentiële) cliënten aantrekkelijk aan onze werkwijze. Verdere informatie over ons investeringsbeleid met haar investeringsrestricties is te vinden in het ‘Prospectus Monolith’

  Geconcentreerde
  portefeuille

  Download prospectus

  Proactieve
  Aandeelhouder

  Bovenstaande twee uitgangspunten combineren wij met een proactieve rol als aandeelhouder. Monolith zal op een constructieve wijze de dialoog intensiveren en zijn invloed als aandeelhouder aanwenden. Wij gaan er van uit door een actieve samenwerking aan te gaan met het management, van ondernemingen waarin wij een belang houden, waarde te kunnen toevoegen. In die gevallen waarin wij dat noodzakelijk achten, maken wij gebruik van de bijbehorende rechten van de aandeelhouder zonder onze verantwoordelijkheden uit het oog te verliezen. Wij beogen de lange termijn ontwikkelingsmogelijkheden van de betrokken onderneming te verbeteren en zien de aandelenkoers als een naaste benadering voor deze kansen. Wij blijven constructief en zijn niet opportunistisch uitsluitend uit op koerswinst. In onze ogen zijn wij aan te merken als een lange termijn investeerder en uit dien hoofde volledig gerechtigd om onze gegronde zorgen en opbouwende kritiek te uiten. Indien wij in staat zijn op basis van goed onderbouwde adviezen een veranderingsproces in gang te zetten, bewijzen wij zowel de onderneming met alle betrokkenen als onze klanten een goede dienst. Ten slotte willen wij benadrukken dat onze werkwijze fatsoenlijk en planmatig is.

  Wij zijn ons bewust van onze positie en er is geen sprake van impulsief of ondoordacht beleid. Samenvattend is onze werkwijze te kenschetsen als een aanpak die het midden houdt tussen de benadering van traditionele beheerders en de werkwijze van participatiemaatschappijen.

  Wij blijven constructief en zijn niet opportunistisch uitsluitend uit op koerswinst. In onze ogen zijn wij aan te merken als een lange termijn investeerder en uit dien hoofde volledig gerechtigd om onze gegronde zorgen en opbouwende kritiek te uiten. Indien wij in staat zijn op basis van goed onderbouwde adviezen een veranderingsproces in gang te zetten, bewijzen wij zowel de onderneming met alle betrokkenen als onze klanten een goede dienst. Ten slotte willen wij benadrukken dat onze werkwijze fatsoenlijk en planmatig is. Wij zijn ons bewust van onze positie en er is geen sprake van impulsief of ondoordacht beleid. Samenvattend is onze werkwijze te kenschetsen als een aanpak die het midden houdt tussen de benadering van traditionele beheerders en de werkwijze van participatiemaatschappijen.

  Structuur

  Monolith N.V. is een naamloze vennootschap met een ‘open-end’ karakter. Voor
  gedetailleerde informatie verwijzen wij graag door naar de ‘Prospectus Monolith’.

  Download prospectus